Gebruiksvoorwaarden MijnGastenLijst.nl

Versie 1.1, september 2020

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ondernemingen en organisaties die hun gasten en bezoekers zich laten registreren bij MijnGastenLijst.nl, MyGuestList.eu en/of MeineGaesteListe.de.
Deze dienst wordt geleverd door JanusID B.V., een besloten vennootschap ingeschreven onder nummer 65206231 bij de Nederlandse Kamer van Koophandel en kantoor houdend aan de Benoordenhoutseweg 21-23, te 2596 BA Den Haag, Nederland ("JanusID”, "wij”, "ons” of "onze”).

Deze Voorwaarden regelen het gebruik van de Dienst door de Klant. Door het gebruik van de Dienst accepteert de Klant de Voorwaarden en is eraan gebonden. Indien de Klant deze Voorwaarden niet accepteert of niet naleeft, dan mag geen gebruik van de Dienst worden gemaakt.

 1. Definities
  1. "Dienst" is het door ons middels de websites MijnGastenLijst.nl en MyGuestList.eu faciliteren van bezoekregistratie door een Gast. Tevens het faciliteren van het ter beschikking krijgen van Gegevens door de Klant.
  2. "Gegevens" betreft alle informatie die bij de registratie van een Gast en een Klant door de Dienst wordt vastgelegd.
  3. “Klant” (of “u”) is een onderneming of organisatie die zich heeft aangemeld bij de Dienst en bevestiging van activatie heeft ontvangen.
  4. "Gast" is een natuurlijk persoon die een bedrijfslocatie van de Klant bezoekt.
  5. "Registratie" is het moment waarop de Gast diens Gegevens aan de Dienst verstuurt.
  6. "Opvraging" is het proces waarbij de Klant een verzoek tot ontvangst van de Gegevens bij de Dienst indient.
  7. "Verstrekking" is het proces waarbij de Dienst de beschikbare Gegevens aan de Klant ter beschikking stelt.
  8. "Bewaartermijn" is de periode van verstreken hele dagen na Registratie waarna de Gegevens worden verwijderd door de Dienst.
 2. Gegevensbescherming
  De privacy van voor de Klant werkzame personen en de Gast is belangrijk voor ons. Hoe de Dienst met persoonsgegevens omgaat is vastgelegd in de privacyverklaring. Deze is op de website van de Dienst in te zien. Wij adviseren om u zich van de inhoud daarvan op de hoogte te stellen. Wij verwerken de Gegevens uitsluitend ten behoeve van het leveren van de Dienst.
  Na verloop van de Bewaartermijn verwijderen wij de Gegevens op zodanige wijze dat deze niet meer beschikbaar zijn voor een Verstrekking.
  De rechten en plichten tussen JanusID en de Klant met betrekking tot deze gegevensverwerking zijn in een Verwerkersovereenkomst vastgelegd. De actuele versie hiervan wordt u tijdens het aanmeldproces voor de Dienst verstrekt.
 3. Verstrekking van Gegevens
  Het gebruik van de Dienst door de Gast kan ertoe leiden dat bepaalde Gegevens aan de Klant worden verstrekt. Wat betreft deze Gegevens zal u deze Gegevens:
  1. uitsluitend verwerken indien en voor zo lang als daar een rechtmatige grondslag conform AVG artikel 6 voor is;
  2. beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en openbaarmaking;
  3. alleen aan een derde partij verstrekken indien deze aan dezelfde voorwaarden voldoet.
  Wanneer u Gegevens van ons wenst te ontvangen, stuurt u hiertoe via een email aan ons een Opvraging. Hierbij verstrekt u uw geregistreerde klantnummer, de dagen waarop de Gegevens zijn geregistreerd en een bewijs of verklaring, waaruit blijkt dat u een rechtmatige grondslag heeft om de Gegevens te ontvangen.
  Als de Opvraging correct door ons is ontvangen start de Verstrekking. Hiertoe worden de bij de Dienst opgeslagen Gegevens van de Klant voor de gevraagde periode geselecteerd en in een elektronisch verwerkbaar bestand via het geverifieerde emailadres naar de contactpersoon van de Klant gestuurd.
  De Klant stelt ons schadeloos voor en vrijwaart ons van alle schade, verliezen en onkosten van welk soort dan ook (inclusief redelijke gerechtstarieven en -kosten) die samenhangen met enige vordering ingediend tegen ons m.b.t. door u gedane of nagelaten mededelingen en/of handelingen die betrekking hebben op een Verstrekking.
 4. Betalingsvoorwaarden
  Indien er kosten zijn verbonden aan het gebruik van de Dienst dan gaat u ermee akkoord deze kosten tijdig en op ons eerste verzoek te voldoen. Wij kunnen het leveren van de Dienst per direct staken als er een betalingsachterstand is.
 5. Aanvang, termijn en beëindiging
  De Dienst wordt geleverd vanaf het moment dat de Klant zich succesvol als zodanig heeft geregistreerd, diens emailadres heeft geverifieerd en aan eventuele betalingsverplichtingen heeft voldaan. De Dienst wordt voor onbepaalde tijd geleverd. Wij kunnen levering van de Dienst staken op grond van artikel 4 en met een opzegtermijn van tenminste 30 (dertig) dagen. De Klant kan op ieder moment verzoeken om levering van de Dienst te staken. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren door de bij registratie opgegeven contactpersoon middels een email, verstuurd vanaf het voor de Klant geverifieerde emailadres.
  Wij mogen levering van de Dienst per direct beëindigen of opschorten, na voorafgaand schriftelijk bericht aan het geverifieerde emailadres, indien de Klant bewust inbreuk maakt op deze Voorwaarden.
  De Klant die heeft voldaan aan deze Voorwaarden kan ook na beëindiging een Opvraging doen. Bij akkoord volgt dan een Verstrekking van de Gegevens, mits de Bewaartermijn niet is verstreken.
 6. Garanties
  Wij en de Klant verklaren en garanderen elkaar dat het welke wet, regel, en regulering dan ook zal naleven die toepasselijk is op te leveren prestaties onder deze Voorwaarden. Behalve zoals vermeld in het voorgaande, verschaffen wij en onze aangesloten ondernemingen, wederverkopers, distributeurs en verkopers geen garanties, noch waarborgen aangaande de Dienst. De Klant begrijpt dat het gebruik van de Dienst op eigen risico is en dat de Dienst wordt geleverd in de toestand waarin deze daadwerkelijk geleverd worden, inclusief aanwezige gebreken, en in de staat waarin ze beschikbaar zijn. De Klant begrijpt dat computer- en telecommunicatie-apparaten en diensten niet foutvrij zijn en dat incidenteel periodes van onbeschikbaarheid kunnen optreden.
  Niets in deze Voorwaarden heeft de bedoeling enige rechten, die de Klant zou kunnen hebben volgens toepasselijk recht, aan te tasten.
 7. Beperking van aansprakelijkheid
  Indien wij aansprakelijk mochten zijn, dan zijn wij nooit aansprakelijk voor indirecte schade – waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, immateriële schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie – en is onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt tot een bedrag gelijk aan de geaggregeerde betalingen door de Klant in het jaar voorafgaand aan het moment waarop de toerekenbare tekortkoming plaats had.
  Tenzij levering van de Dienst blijvend onmogelijk is, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn wegens een toerekenbare tekortkoming in de prestatie indien de Klant ons onmiddellijk schriftelijk in verzuim verklaart en ons een redelijke termijn toestaat om e.e.a. te verhelpen en wij tevens verwijtbaar in gebreke blijven in het vervullen van onze verplichtingen na een dergelijke periode.
  Deze beperkingen en uitsluitingen gelden zelfs indien deze remedie de Klant niet volledig schadeloos stelt voor enig verlies of indien wij wisten of hadden moeten weten van de mogelijkheid van de schade. Echter, ze zijn niet toepasselijk (i) voor zover ze veroorzaakt worden door onze grove schuld dan wel roekeloosheid, (ii) op enige inbreuk op verplichtingen aangaande vertrouwelijkheid en (iii) op inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij. Tot het maximum dat is toegestaan door toepasselijke wetgeving, gelden deze beperkingen en uitzonderingen voor alles en enige vordering die gerelateerd zijn aan deze Voorwaarden.
  Elke vordering van schadevergoeding tegen ons dient aanhangig te worden gemaakt binnen twee (2) maanden na het zich aan de Klant openbaren van de schade.
 8. Toepasselijk recht en rechtbank
  Op deze Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen betreffende deze Voorwaarden worden aan de rechtbank te Den Haag voorgelegd.
 9. Overmacht
  Wij noch de Klant zal aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming in de nakoming van deze Voorwaarden om redenen die redelijkerwijs buiten de controle van die partij liggen.
 10. Kennisgeving
  De Klant kan kennisgevingen per mail verzenden, met bevestiging van aflevering, naar ons emailadres service@mijngastenlijst.nl.
  De Klant gaat ermee akkoord kennisgevingen van ons elektronisch te ontvangen, die per email zullen worden gestuurd naar de voor u geregistreerde contactpersoon. Kennisgevingen zijn van kracht vanaf het moment van verzending van de email. U bent ervoor verantwoordelijk te zorgen dat het emailadres van de contactpersoon correct en actueel is. Kennisgevingen die wij sturen naar dat emailadres zullen van kracht zijn vanaf het moment van sturen, ongeacht of de email wordt ontvangen.
 11. Varia
  Dit artikel en de artikelen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 en 9 zullen van kracht blijven tot 1 (één) jaar na het beëindigen van de levering van de Dienst.
  Dit zijn alle voorwaarden tussen u en ons voor het gebruik van de Dienst. Alle eerdere voorwaarden zijn hiermee vervallen. Alle onderdelen van deze Voorwaarden gelden voor de maximale mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Indien een rechter van mening is dat wij een onderdeel van deze Voorwaarden zoals deze is opgesteld niet ten uitvoer kunnen leggen, dan mogen wij die bepalingen vervangen door soortgelijke bepalingen voor zover die wel ten uitvoer kunnen worden gebracht onder toepasselijke wetgeving, waarbij het overige van deze Voorwaarden ongewijzigd geldig zal blijven.